Kolokasaun F-FDTL Ba Distritu | Lere: Tenki Iha Fatin Nesesidade

DILI– Kolokasaun ba membru Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) iha terenu nee posetivu, maibee laos ba Distritu hotu-hotu, ba Distritu nebee iha nesesidade hanesan Oecusse tamba tama ba Enklave liga ho Indonesia.

Xefi Estadu Maior General F-FDTL, Maijor Jeneral Lere Anan Timor ba jornalista sira hateten kolokasaun ba membru F-FDTL sira, ne’e klaru maibe laos ba Distritu hotu, sira sei hare ba distritu nebe nesesidade duni atu koloka membru hirak ne’e.

Kolokasaun posetivu forsa nia iha terenu, laos iha Distritu hotu-hotu, maibee ba fatin nebee iha nesesidade pruzemplu Oecusse, iha nesesidade tama Enklave ida nebee liga ho Indonesia. Kestaun soberania ita koloka tiha ona forsa iha neba, maka prezensia ita nia estadu iha neba, purque ita dehan Forsa Armadas tamba stadu ninia, hateten Maijor Jeneral Lere Anan Timor, ba Jornalista sira iha Palasiu Prezidensial, Aitrak Laran, Dili, Kuarta (14/8).

Nia hatutan inklui Atauro, illa ida raiketan, neduni sira tenki marka duni prezensa iha fatin-fatin nebee zona remotas. Lere mos informa hasoru malu ho Prezidente Republika Taur Matan Ruak, hodi informa situasaun forsa armadas ho situasaun rai laran ba Xefi Estadu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (15/8). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here