La Investe Seitor Edukasaun, Dezemvolvimentu Markapasu

DILI-Dezemvolvimentu iha Nasaun kuandu lao ba oin, Seitor Edukasaun sai fator Importante atu Investe, tamba Futuru nasaun sai diak presija jerasaun foun sira nia matenek, tan ne’e kuandu la investe seitor Edukasaun Dezemvolvimentu sei lalao.

Informasaun ne’e fo sai husi Primeira Dama Timor Leste, Isabel Fereira katak uluk iha okupasaun ema riku no bo’ot nia oan sira deit mak eskola to’o bo’ot, maibe ohin loron ukun aan povu hotu nia oan bele ba eskola.

Ita hare graduasaun dala barak nebe mak Universidade sira halao Povu nia oan barak mak halo graduasaun ne’e senti ida husi ukun rasik aan, ukun aan estadu fo oportunidade ba hotu-hotu atu ba eskola maske ema boot ka kiik nia oan hotu-hotu ba eskola, dehan Fundadora Sentru Quescadhip Ruak, Atual Primeira Dama Timor Leste Isabel Fereira ba Jornalista Sesta (22/11/2013) iha Salaun Palasiu  Nobre hafoin Seminariu.

Iha fatin hanesan eis Primeiru Ministru Mari Alkatiri Informa laiha duvida dezevomvolvimentu lao ba oin kuandu sidadaun sira nia katutak mak dezemvolve uluk no saude diak, kuandu Timor oan la dezemvolve kakutak ema seluk sei lori kakutak hodi dezemvolve Timor. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (23/11/2013). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here