Labele Limpeza Iha Loron Sesta

AMBENO-Tuir kalendariu edukasaun nasional, aprendijiazen kada eskola halao  too loron Sesta, maibe iha Regiaun Oecusse, eskola balu halao fali limpeza jeral iha sira nia eskola kada loron Sesta.

Responde informasaun nee, Chefe Edukasaun Regiaun Oecusse, Daniel Maunu hateten, informasaun nee nia foin rona. Maibe tuir kalendariu edukassaun nasional, prosesu apendiziajen halao husi Segunda too Sesta bahkan too Sabadu. Neduni husu ba eskola hot-hotu iha Regiaun Oecusse, hahu husi Primaria Filial ba too Secundaria labele halao limpeza jeral iha loron Sesta, tamba nee loron aprendiziajen, hateten Daniel Muanu iha ninia servisu fatin, Residensia Edukaasaun Santa Rosa, Sub Regiaun Pante Makasar, Regiaun Oecusse,  Sesta (10/3/2017). Daniel Maunu sei konfirma lolos eskola balu neebe halao limpeja jeral iha loron Sesta. Kuandu informasaun nee los, nia parte sei fo atensaun,  tamba loron Sesta laos  limpeza.

Husik fatin ketak, Rui Texeira (profesora Eskola Filial Mahata) hateten, kada loron Sesta sira halao limpeza jeral iha igreja. Agora tempo kurezma, kada loron Sesta sira sempre halao limpeza iha igreja. Programa nee kontinua sira halao too tempu kurezma hotu.

Directur Eskola Filial 28 de Agustu, Domingos de Paixao aumenta, kada loron Sesta sira nia estudante halao limpeja iha igreja. Maibe sira eskola, adia ba loron Sabadu tamba Sesta sira kontinua halao apendiziajen. Eskola balu halao fali limpeza iha loron Sesta.

Directur Eskola Secundaria Publika Palaban, Cristino Nunes hateten, limpeja jeral sira halao kada loron Sabadu. Oras ida rua halo limpeza, mais komesa Segunda too Sesta professores hot-hotu tenke kontinua aktividades prosesu aprendiziajen hanesan babain. Est-5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 4 Dezembru: Kazu Pozitivu 1 & Rekuperadu Nain 1

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron, Sabadu (04/12/2021), Kordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu Saude Timor Leste deteta tan kazu pozitivu ida (1) no rekuperadu nain...

PR Periodu 2022-2027 Presiza Tau Interese Ba Estadu & Povu TL

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR) ba periodu tinan 2022-2027 atu ukun husi se deit presiza mak tau interese ba estadu no povu Timor...

Lidera Enkontru G7+ Iha Lisboa, Xanana Kontinua Promove TL Ba Mundu

PORTUGAL, STLNEWS.co - Lider karismatiku Xanana Gusmão, nu'udar mos pesoa eminente g7+ kontinua promove Timor Leste ba mundu liu husi g7+, bainhira hamutuk ho...