Lei Eleitoral Parlamentar Aprova, Hein Submete Ba PR Promulga

DILI-Parlamentu Nasional (PN) aprova ona Lei eleitoral Parlamentar, agora iha preparasaun redasaun final para haruka ba Prezidente Republika Taur Matan Ruak promulga.

Prezidente Parlamentu Nasional Aderito Hugo da Costa hateten, Iha Segunda (20/02/2017) deputadu sira aprova ona lei eleitoral Parlamentar, agora iha prparasaun redasaun para haruka ba Prezidente Republika ba prosesu promulgasaun nian.

Kuandu ita iha prosesu ba halo andamentu ba lei eleisaun parlamentar nian, ita hein hela PR atu promulga lei eleisaun Prezidensial nian,” dehan Prezidente PN Aderito, iha sesaun plenaria Tersa (21/02/2017).

Entertantu konaba proposta alterasaun lei pensaun vitalisia, Prezidente PN Aderito hateten, horbain rua Parlamentu fo ona resposta ba Tribunal Rekursu, hein deit pronunsia ultimu husi TR, ba pedidu fiskalizasaun preventiva neebe ke Prezidente Republika aprezenta.

Iha fatin hanesan membru PN husi bankada Fretilin Paulo Moniz Maia hateten, Eleisaun ba Parlamentu nee lei uluk nee iha ona, mais buat balu aumenta, hanesan uluk eleisaun 2012 partidu politik neebe maka rejistu ona iha Tribunal Rekursu nia kriteiru ida maka nee 3% maka bele hakur liu bareira, maibe lei ida agora neebe PN foin aprova iha final global nee 4% husi total eleitores neebe maka ba tuir eleisaun.

Entretantu lei eleitoral aprova iha final global ho votus afavour 49, kontra 0, no abstensaun 0. Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Analfabetu Oan Sai Doutoramentu

DILI, STLNEWS.co – Maluk letores sira, serimonia Solene Graduasaun Dili Institute of Technology (DIT) ba dala XIV periodu tinan 2021, konvida ita atu konese...

Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M. Eng: Kualidade Servisu Infrastrutura Publiku Fraku

DILI, STLNEWS.co – Dekanu Fakuldade Enjeñaria no Siensia Dili Institute of Technology (DIT), Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M.Eng, hatete, kualidade servisu infrastrutura publiku sei...

DIT Gradua Finalista 543 Inklui MBA Nain 6

DILI, STLNEWS.co – Dili Institute of Tecnhology (DIT) Segunda nee (29/11/2021) halao serimonia graduasaun ba dala XIV periodu tinan 2021, ho graduadus hamutuk ema...