Lezada Perdua, TDD Absolve Arguidu 4

DILI-Lezada Filomena dos Santos perdua hikas arguidu nain hat nia hahalok neebe halo hasoru nia, nunee tribunal absolve arguidu sira husi buletin krime.

Liu husi audensia julgamentu, tribunal esplika kona ba krime neebe arguidu Joao Paulo, Fransisco, Fernando no Estevanio halo hasoru lezada Filomena dos Santos kategorio krime semi publiku. Tanba nee antes atu tama ba julgamentu, tribunal sei halo mediasaun ba parte rua. Sekarik iha mediasaun neemak lezada hakarak perdua no dada fali kazu nee, tribunal sei taka hikas kazu refere no absolve arguidu sira.

Iha mediasaun neemak lezadu hakarak husu indimizasaun ruma ba arguidu hodi dada fali kazu nee, sekuandu arguidu konkorda tribunal bele taka tiha kazu refere,” tenik juiza Fransisca Cabral iha TDD, Kuarta (29/06/2016).

Hatan ba kestaun nee lezada Filomena hatete, nia parte prontu atu dada hikas kazu nee husi tribunal no fo perdua, maibe arguidu sira tenke halo deklarasaun katak ba futuru labele halo tan hahalok nee ba nia ka ba ema seluk. Iha mediasaun nee nia la husu indimizasaun ruma ba arguidu, tanba nia konsidera arguidu sira hanesan nia oan no vizinu neebe hela besik malu.

Iha biban nee arguidu sira deklara, sira prontu husu deskulpa ba lezada. Ho hahalok neebe sira halo, ba oin sei la repete tan hahalok nee ba lezada no ema seluk. Depois mediasaun remata, arguidu sira husu deskulpa ba lezada no kaer liman iha tribunal laran. Nunee tribunal homolonga hikas kazu refere no absolve arguidu sira. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (30/6/2016). Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here