ME Implementa Aprendizajen Monitorizasaun

DILI– Ministeriu Edukasaun (ME) implementa programa aprendizajen no monitorizasaun profisional, atu nunee ajuda kontrola eskola baziku sira halao prosesu aprendizajen ho diak.

Tuir Vice Ministra Edukasaun Dulce Soares Katak, ohin nee halo programa ida kona ba aprendizajen no monitorizasaun profisional neebe mak Ministeriu Edukasaun liu husi Infordepe no mos apoiu husi Difat halo ba mentor nasional no mos akompanador sira. Neebe programa ida nee bele apoiu diak servisu iha eskola.

Objetivu husi programa ida nee atu bele ajuda gabinete diretiva eskola ensinu baziku neebe mak kompostu husi diretor, adjuntu no mos gabinte apoiu tekniku, atu sira bele halo knar ho diak iha prosesu aprendizajen no mos iha area administrasaun atu nunee bele lidera eskola ida,” katak Dulce ba jornalista iha intervista Sesta (24/02/2017) iha Fundasaun Alola hafoin partisipa iha enkontru implementa programa aprendizajen monitorizasaun profisional.

Nia hatete, iha formasaun nee halao mos ba akompanadores sira atu hodi ba iha sala laran fo akompanamentu i apoiu profesores sira iha prosesu aprendizajen ou ba prosesu implementasaun kurikulu nasional de baze. Servisu ida nee sira sei halo, neebe agora sira sei tuir formasaun durante semana rua, neebe programa ida nee halo ona ba iha munisipiu 7 iha eskola 200 resin.

Iha fatin hanesan, Diretor Edukasaun Munisipiu Viquequeue Emidio Amaral hatete, partisipa iha enkontru ida nee tanba agora iha munisipiu 3 inklui munisipu Viqueque atu nunee bele kontrola eskola sira hanorin ho diak. Guilhermina Franco / Jacinta Sequeira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 4 Dezembru: Kazu Pozitivu 1 & Rekuperadu Nain 1

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron, Sabadu (04/12/2021), Kordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu Saude Timor Leste deteta tan kazu pozitivu ida (1) no rekuperadu nain...

PR Periodu 2022-2027 Presiza Tau Interese Ba Estadu & Povu TL

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR) ba periodu tinan 2022-2027 atu ukun husi se deit presiza mak tau interese ba estadu no povu Timor...

Lidera Enkontru G7+ Iha Lisboa, Xanana Kontinua Promove TL Ba Mundu

PORTUGAL, STLNEWS.co - Lider karismatiku Xanana Gusmão, nu'udar mos pesoa eminente g7+ kontinua promove Timor Leste ba mundu liu husi g7+, bainhira hamutuk ho...