Migrasaun Kontiua Halo Operasaun Ba Estrajeirus Iha TL

DILI—Servisu polisia migrasaun durante ne’e halo ona kapturasaun ba sidadaun estranjeiru sira nebe’e maka uja vistu turista, maibe buka fali servisu iha Timor Leste (TL).

Maske sira konsege ona kaptura ema estranjeiru barak, maibe sira sei hasoru problema hanesan fasilidade transporte hodi halo operasaun. Preokupasaun ne’e hato’o husi Adjuntu diretur servisu polisia migrasaun, Luis Barreto.

Hahu husi awal tinan 2012 to’o mai agora, total sidadaun estrajeiru nebe’e parte migrasaun halo kapturasaun hamutuk atus hitu, hitu nulo resin hitu (777), husi total ne’e ema Indonesia maka barak liu no tuir  fali China, India, Pakistan, Srilanka, Filipina, Vietnam, no Myanmar, dehan Luis ba STL, iha nia servisu fatin Vila-Verde Dili, Segunda (19/08/2013).

Nia hatutan servisu polisia migrasaun kontinua nafatin halao’o operasaun sidadaun estrajeiru nebe’e maka tama iha TL, liu-liu hanesan sidadaun Indonesia ne’ebe maka fa’an sasan iha dalan ninian. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (21/8). Sonia Ferreira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here