Negosiasaun FM TL-Australia, KAATL Fahe Esprensia Akademika

DILI- Prosesu negosiasaun Fronteira maritima entre Timor Leste hoAustralia neebe lao iha Tribunal Holanda, Jerasaun foun Nivel Akademika tenki hatene Direitu kada nasaun tuir lei Internasional.

Nasuan Timor Leste no Australia oras nee halo prosesu negosiasaun frontera maritima iha Holanda, Asosiasaun Antigus Alunus Koika iha Timor leste (KAATL) Fahe koinesementu no esprensia kona ba lei internasional maritima nian ba estudante universitariu sira.

Objetivu husi seminariu nee mak atu fahe koinesmenetu no esprensia kona ba lei internasional entre governantes, sosiedade sivil, no akademiku sira.

Tuir Prezidente KAATL Ermenegilda da C. Laurentina katak rajaun halo seminariu nee relasiona kondisaun Timor Leste, neebe oras nee koalia kona ba media line ho nasaun Vizinu Australia.

Ami la koalia liu ba politika nian maibe foka liu ba akademiku   nudar jerasaun foun atu hatene nia direitu tuir lei internasional kona ba fronteira maritima,” dehan Ermenegilda ba STL Sesta (09/09/2016) iha salaun Hotel Ramelau, Aimutin.

Hermengilda rekoinese seminariu neebe mak halao bele fo inpaktu pozitivu nasaun boot sira, hodi loke matan hodi hare Timor leste nia direitu hanesan ho nasaun sira seluk.

Iha fatin hanesan koordenador projeitu Seitor Edukasaun Koika, Osi da Crus hatete mairia partisipante neebe mak iha mai husi esutdante universitariu tan nee orador sira fahe esprensia barak liu mak lei tasi nian. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (10/9/2016). Timotio Gusmao

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here