OJE 2013, Governu Gasta Barak Ba Viazen Estranjeiru

DILI- Kintu Governu Konstitusional iha Ejekusaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2013, menus tebes kompara ho tinan hirak liu ba, maibe Orsamentu ne’e gasta barak liu ba Vizita Estranjeiru tamba menus kapasidade atu Ejekuta osan.

Informasaun ne’e fo sai husi Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri katak Ejekusaun Orsamentu iha tinan 2013, governu ejekuta oituan liu no hatudu momos governu laiha kapasidade atu ajekuta orsamentu nebe Aprova.

Ezekusaun orsamentu 2013 oituan liu no hatudu momos governu lahatudu kapasidade atu ejekuta orsamentu maibe osan barak liu mak gasta liu ba viazen rali liur, viajen mak lapara hela deit, Ami hatete osan laos uza atu Pasiar ninian, dehan Mari Alkatiri ba Jornalista Kuarta (04/12/2013) iha Uma fukun Parlamentu Nasional.

Nia hatutan Osan nebe Parlamentu Aprova atu hadia povu nia moris, hadia kondisaun povu nian atu moris diak, tan ne’e Fretilin sei halo proposta balun maibe orsamentu Aprova no La Aprova mos Governu Laiha mudansa. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (5/12/2013). Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Diduga 6 Oknum PNTL Terlibat Kasus Kematian Marcos Amaral

DILI, STLNEWS.co – Kasus kematian seorang pemuda Suai Loro, Distrik Covalima, Marcos Amaral menjadi preseden buruk bagi institusi Polisi Nasional Timor Leste, (PNTL) karena...

Update Covid-19 TL 24 Janeiru: Kazu Pozitivu Nain 1

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 24 fulan Janeiru tinan 2022, hodi Koordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu da Saude, deteta kazu pozitivu nain 1 husi...

MCAE – MTK Atualiza Progresu Investimentu Fibra Optika Ba PM Taur

DILI, STLNEWS.co – Ministru Koordenador Asuntu Ekonomia (MCAE) Joaquim Amaral no Ministru Transporte Komunikasaun Sosial (MTK) Jose Agostinho da Silva, aprezenta progresu investimentu projetu...