Persiza Kapasita Xefi Suku Foun

MALIANA-Administrador Postu Administrativo Balibo, Rozario Gonçalves husu ministeriu kompetente presiza kapasita xefe suku foun sira konaba sira nia knar lor-loron.

Tuir nia, lider komunitaria foun sira iha area Autoridade Municipal Bobonaro maioria foin eleitu iha Novembru 2016. Barak seidauk hatene no komprende didiak sira nia knar lor-loron nudar xefe suku.

Governu persiza fo kapasitasaun ba lider komunitaria, liu husi formasaun konaba knar serviso no atendemento ba ida-idak nia komunidade,” Rozario hatete foin lalais nee iha enkontro mensal iha Administrasaun Autoridade Municipal Bobonaro, Maliana.

Maioria lider komunitaria iha Autoridade Municipal Bobonaro maioria ema foun. Barak seidauk hatene, saida mak sira atu halao iha sira nia suku. Lider komunitaria iha Autoridade Municipal Bobonaro, nain 11 mak re- eleitu ba xefe suku. Sira nee hatene nanis ona servisu saida mak sira atu halao iha sira nia suku. Sira kontinua serviso saida mak sira halao tiha no seidauk halao iha sira nia suku.

Klaru ke, durante sira nia mandatu, lider komunitaria halao knar bazeia livru mata dalan husi governu. Maibe ba lider komunitaria sira mak foin eleitu no halao knar nudar xefi suku, seidauk hatene klean konaba sira nia knar lor-loron iha suku.

Tamba ne’e, governo persiza fo manual ida liu husi formasaun, konaba lider komunitaria nia knar. Ba xefe suku tuan sira mak re-eleto, laiha problema, sira hatene nanis ona. Maibe xefi sucu foun sira persiza mata dalan, sira presiza hatene saida mak bele halao, no saida mak sira labele halo. “Liu husi formasaun mak loke sira nia hanoin. Iha tia gia, sira halao serviso tuir ida ne’e. Se lae, xefi suku foun sira, halo tuir deit sira nia hakarak,” Rozario hatete.

Hatan kestaun ida nee, Secretario Autoridade Municipal Bobonaro, Julio Carvalho Caeiro aseita ho hanoin nee. Nia dehan, xefi suku foun sira persiza fo kapasitasaun. I sira mai husi beck-ground oioin. I sira seidauk kaer gia ida sai mata dalan, hodi halao serviso no atendemento ba komunidade no dezenvolmento iha suku laran. João Mau Leto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Analfabetu Oan Sai Doutoramentu

DILI, STLNEWS.co – Maluk letores sira, serimonia Solene Graduasaun Dili Institute of Technology (DIT) ba dala XIV periodu tinan 2021, konvida ita atu konese...

Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M. Eng: Kualidade Servisu Infrastrutura Publiku Fraku

DILI, STLNEWS.co – Dekanu Fakuldade Enjeñaria no Siensia Dili Institute of Technology (DIT), Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M.Eng, hatete, kualidade servisu infrastrutura publiku sei...

DIT Gradua Finalista 543 Inklui MBA Nain 6

DILI, STLNEWS.co – Dili Institute of Tecnhology (DIT) Segunda nee (29/11/2021) halao serimonia graduasaun ba dala XIV periodu tinan 2021, ho graduadus hamutuk ema...