PM Xanana Intrega Poder Seguransa ba PNTL

Foto STL/Oscar Salsinha
ESPLIKA – Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao hafoin entrega responsabilidade ba PNTL iha akademia PNTL Komoro Dili Segunda (15/7/2013), Iha imajen nee PM xanana esplika Ba Xef i Estadu Maior Jeneral F-FDTL , Brigadeiru Jeneral, Filomeno Paixao ho sekretario estadu Defeza, Julio Tomas Pinto kona ba knaar nebe nia oferese ba PNTL.

DILI—Primeiru Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão, Segunda (15/7), intrega responsabilidade ba iha Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), no halo abertura ba aprezentasaun proposta vizaun estratejika PNTL 2014-2018, iha Akademia PNTL, Komoro Dili.

Iha abertura ba proposta estratejika ne’e, partisipa deretamente husi, Sekretariu Estadu Seguransa, Francisco da Costa Guterres, Sekretariu Estadu Defeza, Julio Tomas Pinto, Xefi Estadu Maior Jeneral F-FDTL, Brigadeiru Jeneral, Filomeno Paixao, no mos reprezentante UNDP.

“Inportante ba iha ita nia estadu, hau fiar PNTL, ne’e maka agora hau mai intrega responsalvedade ba sira ho mos konsensia katak hau tenke fo nafatin apoiu liu husi Sekretariu Estadu Seguransa atu kuriji sira to sira diak liu tan,” hatete PM Xanana ba jurnalista iha Akademia PNTL, Komoro, Dili, Segunda (15/7).

Komandante Jeral PNTL, Komisariu Longuinhos Monteiro informa mos katak, aprezentasaun proposta ida ne’e hanesan mata dalan ba iha PNTL, kona ba vizaun estratejiku PNTL hahu husi 2014 to 2018.  Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (16/7). Oscar Salsinha

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

SEJD Ho Governu Australia Diskuti Dezenvolvimentu Juventude & Desportu

DILI, STLNEWS.co - Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) hamutuk ho Embaixador Australia ba Timor Leste, halo diskusaun oinsa atu dezenvolve seitor juventude no...

Gasta Orsamentu Boot, Roo Haksolok Sei Iha Inserteza

DILI, STLNEWS.co - Too oras nee roo Haksolok sei iha inserteza atu mai iha Timor-Leste, maski gasta ona orsamentu povu nian ho montante neebé...

Adelino Pineira Rai Henek Sustenta Familia

DILI, STLNEWS.co - Adelino Vila Nova ho idade 35, husi Munisipiu Ermera informa, liu husi pineira rai henek mak dalan diak hodi hetan osan...