PN Husu Estadu Labela Hakruk Ba Interese Sidadaun, Tempu Debate Mauk Moruk-Xanana Dala Ida

DILI-Reprezentate povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) husu Estadu Labele Hakruk ba Grupu Mauk Moruk, nebe hakarak husu Atu dabete Fila fali ho Kay Rala Xanana Gusmao. Estadu labele Hakruk ba Mauk Moruk tamba fo tiha ona tempu, maibe Parte balun lakohi partisipa.

Relasiona ho Mauk Moruk nebe husu Prezidente Republika Atu halao Dialogu Fila fali entre Mauk Moruk ho Kay Rala Xanana Gusmao, Vice Prezidente Komisaun B Asuntu negosiu Estranjeru, Defeza no Seguransa Nasionais, Duarte Nunes katak Nasaun fo oportunidade dala ida labele hakruk ba sidadaun ida.

Hau hanoin ita koalia nasaun fo oportunidade dala ida labele hakruk ba ema ida Nasaun labele hakruk ba ema, ema ho ema bele tamba urusan privadu ema nian, tamba nasaun fo oportunidade ba ema ida labele senti Aan boot liu fali nasaun, hau hanoin laiha fatin estadu labele hakruk bei-beik ba sidadaun ida, dehan Duarte ba Jornalista Kuarta (04/12/2013) Iha Uma fukun PN.

Iha parte seluk Prezidente PN Vicente Guterres husu ba Mauk Moruk buat nebe mak liu ona husik liu, maibe oras ne’e tu’ur hamutuk hodi koalia hamutuk hasoru dezefiu foun mak dezemvolve nasaun Timor Leste. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (5/12/2013). Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here