PN Prekupa Autor Oho Estudante Surabaya Seidauk Kaptura

DILI- Reprezentante Povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) preokupa Autor nebe mak oho estudante nain 2 iha Surabaya Indonesia nebe to’o oras ne’e seidauk Kaptura, tan ne’e sira husu ba Governu Timor Leste no mos Indonesia hosi hare krime ne’e.

Tuir Deputadu Bankada Opozisaun Fretilin Inacio Moreira katak bazea ba informasaun nebe mak rekoila, kriminozu nebe oho timor oan nain 2 iha Indonesia to’o oras ne’e Policia Seidauk halo kapturasaun.

Hau husu ba ministeriu Kompotente liu-liu ministeriu Negosiu Estranjeiru, Ministeriu Defeza Timor Leste ninian no mos Estadu Indonesia tenki tuur hamutuk hodi buka solusaun ba kazu oho malu iha Indonesia nee’e, dehan Deputadu Inacio Moreira liu husi Sesaun Plenariu Tersa (22/10/2013) iha Uma Fukun Parlamentu Nasional.

Bazea ba Informasaun nebe mak Deputadu ne’e hetan katak kazu ne’e sai perigoju ba estudante Timor oan tomak nebe mak estuda hela iha Indonesia, tamba komonidade Iha Surabaya Indonesia foti ona desijaun la simu timor oan atu estuda tan Iha Surabaya Indonesia. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (23/10).  Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Atletizmu Realiza Kampionatu Nasional

DILI, STLNEWS.co – Federasaun Atletizmu Timor Leste realiza kampionatu nasional, ho objetivu hodi halo selesaun ba atleta sira neebe mak atu partisipa iha kompetisaun Sea...

Suku 4 Iha Munsipiu Aileu Seidauk Asesu Eletrisidade

DILI, STLNEWS.co – To'o oras nee suku 4 iha Munisipiu Aileu, kompostu husi aldeia 31 seidauk asesu eletrisidade, tanba nee sente hanesan diskriminasaun ba populasaun. Informa...

TL Presiza PR Iha Maturidade No Matenek

DILI, STLNEWS.co – Loron 19 fulan Marsu sei hala'o eleisaun prezidensial, tanba nee Timor Leste (TL) presiza Prezidente Republika (PR) neebe maturidade no matenek. Tuir...