Povu Husu Estadu Halais Prosesu Negosiasaun FM

MALIUBU— Povu iha area rural husu husu estadu atu halais prosesu negosiasaun Fronteira Maritima (FM) tanba durante nee Timor Leste ho Australia halao hela prosesu Negosiasaun, maibe seidauk rezolve too agora tamba Timor Leste depende ba Mina no iha Tasi Timor.

Liu husi Sesaun husu no Hatan Povu suku Mali-ubu Sebastião Gomes husu estadu atu rezolve lalais prosesu negosiasaun Fronteira maritima entre Timor Leste no Australia neebe too agora sei iha prosesu negosiasaun.

dala barak ami komunidade sira iha area rural la hetan informasaun tanba nee hau hakarak hjusu esplikasaun husi prezidente mai iha ami nia suku nee, no hau husu estadu sebele halais prosesun negosiasaun ba fronteira maritima,” dehan Sebastiao liu husi sesaun husu no hatan  durante dialogu komunitaria entre Prezidente Republika Taur Matan Ruak ho Komunidade sira iha Suku Maliubu, Tersa (07/02).

Nia dehan, problema tasi timor nian komunidade sira iha area rural sira  susar atu akonpaina prosesu neebe lao  tanba ne’e husu ba Prezidente atu esplika ba kona ba  prosesu negosiasaun entre  Timor Leste ho Australia.

Hatan ba preokupasaun nee Prezidente Republika Taur Matan Ruak hatete prosesu negosiasaun Fronteira Maritima nee Laos fasil, tamba fronteira entre suku atu rezolve susar ona  maibe fronteira entre nasaun nee susar tebes. Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Xanana Fila Hikas Ona Mai TL Ho Batik

DILI, STLNEWS.co - Hafoin halao viajen ba Japaun ho Portugal, durante semana 3 hodi halao enkontru lubuk ida, no simu honorariu doctorate 2 husi...

Jornalista Iha Filipina Hetan Tiru, Suspeitu Sei Misteriu

DILI, STLNEWS.co – Jornalista ida mate hetan tiru iha Filipina loron Kuarta horiseik (08/12/2022), bazeia ba informasaun husi grupu advokasia fatin neeba. Nia mak Jesus...

Universidade Katolika TL Iha Lasu No Devosaun Boot

DILI, STLNEWS.co – Ohin governu no lider Igreja Katolika hamutuk ho Premeadu Nobel da Paz, Dr. Jose Ramos Horta halo inagurasaun abertura solene Universidade...