Primeira Dama Ho ONG Rekomenda PN Halakon Pensaun Vitalisia

DILI – Vise Presidente Komisaun A Parlamentu Nasional (PN), deputadu Arao Noe hateten, iha Estadu idak idak servisu tuir nia kompetensia, tuir konstituisaun difine, labele obriga ema seluk halo tuir, ema ida nia hakarak.

Kestaun nee deputadu Arao Noe hatoo konaba Primeira Dama Isabel Fereira neebe konvoka reuniaun ho sosiadade sivil sira atu tau ideia hamutuk, rekomenda ba Parlamentu Nasional hodi halakon lei pensaun vitalisia.

Ita iha estadu ida ida idak servisu tuir nia kompetensia, ita konstituisaun define ona ida idak nia kompetensia, kompetensia PN maka halo lei, kompetensia Prezidente Republika nian maka konaba lei nee promulga ka la, kompetensia sosiadade sivili nian maka ezijensia, neebe ida idak halo nia knar tuir nia dalan, importante maka nee ita respeita konstituisaun mandatu ida idak nian, labele obriga eme seluk halo tuir ita nia hakarak nee labele,” dehan deputadu Arao, ba jornalsita sira, iha PN, Dili, Kinta (08/09/2016).

Nia dehan, ida-idak servisu tuir nia knar para nunee estadu nee bele lao tuir nia dalan, para ema labele bolu estadu failadu. Tanba estadu failadu kuandu ema ida idak halao tuir nia hakarak no latuir ona konstituisaun nia mandatu.

Iha fatin hanesan Vise Prezidente Parlamentu Nasional Duarte Nunes hateten, Desizaun atu hasai ka lahasai pensaun vitalisia iha Parlamentu Nasional nia liman, tanba nee komentar bar-barak neebe maka koalia iha liur lavale. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (9/9/2016). Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here