Problema Komisaun, Bessa Kestiona Deklarasaun Cesar

DILI-Problema iha komisaun B Parlamentu Nasional (PN), mosu deklarasaun iha publiku katak Deputadu CNRT Cesar Valente du’un Depudata Maria Lurdes Bessa, konfu CNRT hodi hetan posisaun nudar Prezidente Komisaun B.

Ba kestaun ne’e eis Prezidenti komisaun B PN, Deputada Maria Lurdes Bessa hateten nia rasik kestiona deklarasaun deputadu CNRT Cesar Valente nebe dehan nia mak konfiu CNRT hodi hetan kargu.

Tamba nee hau nia kestaun maka ida nee, se lolos maka konfu fou-foun atu hetan komisaun, hau husu ba hau nia kolega Cesar dehan hau maka konfu, ida ne’e maka hau husu fila fali, se situasaun lao hanesan ne’e, iha momentu forma koligasaun nee tuir lolos tenki respeita, hateten eis Prezidente Komisaun B Parlamentu Nasional, Deputada Maria Lurdes Bessa, ba Jornalista sira iha PN, Kinta (19/12/2013).

Iha parte seluk Deputadu CNRT Cesar Valente hateten sira iha konfrensia imprensa temi to’o bloku, nebe forma husi bloku 3, hanesan CNRT, PD ho Frente Mudansa, sira husu atu asegura bloku. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (20/12/2013). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

SEJD Ho Governu Australia Diskuti Dezenvolvimentu Juventude & Desportu

DILI, STLNEWS.co - Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) hamutuk ho Embaixador Australia ba Timor Leste, halo diskusaun oinsa atu dezenvolve seitor juventude no...

Gasta Orsamentu Boot, Roo Haksolok Sei Iha Inserteza

DILI, STLNEWS.co - Too oras nee roo Haksolok sei iha inserteza atu mai iha Timor-Leste, maski gasta ona orsamentu povu nian ho montante neebé...

Adelino Pineira Rai Henek Sustenta Familia

DILI, STLNEWS.co - Adelino Vila Nova ho idade 35, husi Munisipiu Ermera informa, liu husi pineira rai henek mak dalan diak hodi hetan osan...