Projeitu Lei Regula Zona Espesial Hein Apresiasaun Final

DILI- Kriasaun Zona eksluziva ekonomia Espesial Merkadu Oecusse, oras ne’e governu kria ona projeitu de Lei nebe oras ne’e iha ona prezidensia konseilu ministru hein membru atu halo Apresiasaun Final no Aprovasaun, Antes atu lori ba Parlamentu Nasional (PN).

Tuir Sekretariu Estadu Asuntu Parlamentu Terezinha Viegas katak kriasaun Zona Eksluzivu oras ne’e iha projeitu de lei nebe husi konseilu Ministru hare halo pakote de lei nebe mak atu regula Zona Eskluziva Espesial Merkadu Oecusse.

Lei Atu regula zona Ekonomia Espesial iha Merkadu Oecusse nian ita hein prezidensia konseilu Ministru atu submete ba iha reuniaun konseilu Ministru, atu halo Apresiasaun Final, dehan Terezinha ba STL Kinta (16/01/2014) iha Uma Fukun PN.

Iha Parte seluk Deputadu Bankada Fretilin Mari Alkatiri hatete Naturalmentu atu lao presiza lei, maibe oras ne’e uza deit koinesementu, Background no estatutu Eis Titular hodi halao programa ne’e. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (17/1/2014). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here