Redus Numeru Prostituisaun, Guvernu Persiza Implementa Edukasaun Civika

DILI-Memebru Parlamentu Nasional (PN), husi bankada CNRT, Mateus de Jesus husu ba Guvernu liu-liu Sekretariu Estadu Promosaun Iguldade (SEPI), atu kria politika ida halo edukasaun Civika kada eskola hotu, hodi fo hanoin ba sidadaun sira nune’e sira bele hatene kona ba lalaok prostituisaun.

Deputadu Mateus de Jesus koalia lia hirak ne’e ba STL iha uma fukun PN Kinta (18/7), tuir nia SEPI persiza halao kampaina ruma, ou edukasaun Civika, kada eskola hotu-hotu fo hanoin ba estudante sira atu labele monu ba manobra ruma iha loron ikus.

Ami hanesan deputadu hare katak, prostituisaun iha duni, maibe ita labele kolia buat ida, enkuandu ita kolia buat ruma ema dehan direito ema ida idak nian, tamba ne’e atu minimiza prostituisaun ne’e, persiza edukasaun civika ba eskola sira atu fo hanoin ba estudante sira katak, prostituisaun hahalok nebe la diak estraga vida iha futuru, haklaken deputadu ne’e.

Entertantu, Sekretaria Estadu Promosaun Iguldade (SEPI) Idelta Maria Rodrigues hatete, atu redus numeru prostituisaun laos servisu Guvernu nian deit, maibe persiza mos autoridade lokal tenki kontrola iha suku sira. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (19/7). Ines das Dores

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here