Rejignasaun Xanana, Carrascalão Konsidera Frustradu, Lu-olo: “Ami Sei La Fera Governu Koligasaun”

DILI- Relasiona ho Deklarasaun Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao nebe sei halo rejignasaun husi Kargu Primeiru Ministru Iha Kintu Governu Konstitusional, Mario  Viegas Carascalo Konsidera Rezignasaun ne’e Xanana Frustradu, tamba Governasaun ne’e la atinji ninia Objeitivu.

Fundador no Eis Prezidente Partidu Sosial Demokrata (PSD) Mario Viegas Carrascalão fo sai Informasaun ne’e liu husi Debate publiku, kona ba Rejignasaun Xanana Gusmão nebe realize husi Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL) iha Salaun Hotel Timor.

Xanana kria partidu ida manan maibe la konsege ukun mesak no tenki halo koligasaun ho partidu seluk nebe hanaran AMP ita hotu hatene la susesu, Partidu balun  iha AMP la konsege hetan fatin no halo tan koligasaun ida naran Bloku koligasaun, ida ne’e dala ikus liu ba Primeiru Ministru atu konkretiza hanoin, maibe kria governu ida bo’ot teb-tebes ne’e nia rejultadu laiha, ne’e duni hau konsiedera atetude nebe maka nia halo mai husi ema nebe mak frustradu, dehan Mario liu husi ninia hanoin kona ba rejignasaun PM Xanana iha Salaun Hotel Timor, Kinta (30/01/2014).

Iha fatin hanesan hatan ba kestaun ne’e Sekretariu Jeral Partidu CNRT atual Ministru Justisa Dionisio Babo konsidera deklarasaun nebe maka Iha hanesan espekulasi politika, tan ne’e nia parte lakohi rona maibe respeita interpretasaun no politika.

Nune’e mos Prezidente Partidu Fretilin Francisco Guterres “Lu-OLo” hatete maske Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri no Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao Sempre lao hamutuk, ne’e laos sira halo influenza ba malu maka Xanana halo Rejignasaun. Informasaun kompeltu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (4/2/2014). Timotio Gusmão

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here