Relatoriu TI Hatudu Numeru Korrupsaun TL Aumenta

DILI-Bazea ba rejultadu relatoriu Transparansia Internasional (TI), hatudu Korrupsaun nebe akontese iha nasaun Timor Leste sae makas, tamba iha 2013 hatudu Timor Leste tama iha numeru nasaun 113, maibe tamaba tinan 2014 sae ba 119.

Hatan ba rejultadu Transparensia Internasional ne’e, Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK) Aderito de Jesus Informa iha tinan kotuk skor Timor Leste 3.2, maibe iha 2013 tun ba iha 3.1 hanesan presepsaun ema nian ba Timor Leste.

Tinan nee’e ita tama iha 119 maibe iha tinan kotuk ita iha 113, iha 2011 ita iha 143, 2012 sae mai iha 113 maibe Agora sae fali ba iha 119, nee’e hanesan insitivu ida ita atu servisu diak liu tan, dehan Komisariu KAK Aderito, ba Jornalista Sesta (06/07/2013) iha Edifsiu KAK, Farol.

Adjuntu KAK, Jose Neves Informa mos katak Transparensia Internasional nia relatoriu atu provoka Timor Leste ninia esforsu, maibe esforsu nebe mak iha Konkreta.

Iha fatin Seluk tuir Deputadu Mari Alkatiri katak Korrupsaun mosu iha Timor hare loron-loron, maibe lei atu kombate korrupsaun maka Parlamentu seidauk halo debate, tan ne’e Parlamentu tenki aprova lei ida, hodi fo ba Ministeriu Publiku atu investiga sidadaun nebe deskonfia halo korrupsaun. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Segunda (9/12/2013). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here