Reprezenta TL Iha Estranjeiru, Embaixador Presiza Informasaun G7+

 DILI- Relasiona ho Nasaun Timor Leste nebe oras ne’e Lidera G7+ nebe kompostu husi nasaun kuaze 18 mak foin sai husi konflitu, mas nasaun nebe mak iha pontensia hotu iha mundu liu-liu ba iha rekursu naturais, tan ne’e embaixador timor oan sira nebe mak reprezentate Nasaun Timor Leste iha  estranjeiru, presiza informasaun nebe mak klean ba iha G7+ no mos CMATS.

Informasaun ne’e fo sai husi Vice Ministru Negosiu Estranjeiru Constancio Pinto katak sorumutu nebe halao ho embaxador timor oan sira, tamba Timor Leste oras ne’e lidera G7+ ho nasaun lubuk ida nebe mak foin sai husi konflitu, maibe nasaun hirak ne’e potensia mos iha rekursu minarias, tan ne’e embaixador presiza informasaun ba G7+.

“ Agora dadaun ita Timor lidera g7+ tan ne’e ita nia embaixador sira nebe iha Timor bele hatene kona ba G7+, atu nune ita nia embaixador sira bele iha informasaun konaba g7+ ninian, sira bele koalia kuandu ema sira iha liur nebe husu kona Timor Leste ninia poziasaun kuandu lidera g7+,” dehan Constancio ba Jornalista Sesta (21/06) iha Ministeriu Negosiu Estranjeiru Pantai Kelapa.

Nia esplika ekontru nebe mak iha, fahe mos informasaun kona CMATS akordu  tasi nian entre Timor Leste ho Australia ho fo aproximasaun ba embaxadores sira, tamba sira sei fila fali ba iha rai liur hodi reprezenta Timor Leste iha ema nia nasaun, tan ne’e sira presija preparadu hodi bele esplika kona ba programa G7+ no CMATS. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL web, edisaun Sabado (22/6). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

SEJD Ho Governu Australia Diskuti Dezenvolvimentu Juventude & Desportu

DILI, STLNEWS.co - Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) hamutuk ho Embaixador Australia ba Timor Leste, halo diskusaun oinsa atu dezenvolve seitor juventude no...

Gasta Orsamentu Boot, Roo Haksolok Sei Iha Inserteza

DILI, STLNEWS.co - Too oras nee roo Haksolok sei iha inserteza atu mai iha Timor-Leste, maski gasta ona orsamentu povu nian ho montante neebé...

Adelino Pineira Rai Henek Sustenta Familia

DILI, STLNEWS.co - Adelino Vila Nova ho idade 35, husi Munisipiu Ermera informa, liu husi pineira rai henek mak dalan diak hodi hetan osan...