Rezignasaun PM Xanana, Transforma Poder Ba Jerasaun Foun

DILI- Relasiona Rezignasaun Primeiru Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmao nebe sei halao iha 2015, atu konfirma politika transforma Poder husi jerasaun tuan ba iha jerasaun foun sira hodi dezemvolve Nasaun Timor Leste.

Informasaun ne’e fo sai husi Vice Prezidente Parlamentu Nasional (PN) Adriano do Nascimento katak buat nebe maka lideransa tuan sira halo, laos buat aat tamba iha nasaun barak liu-liu nasaun post konflitu katuas sira sae la hanoin atu tun.

Lider katuas sira buka malu koalia ona ba malu katak sira prepara kondisaun naturalmente sira katuas ona kondisaun atu akompania jerasaun foun hodi bele lao lori nasaun ba oin, dehan Vice Prezidente PN Adriano, ba Jornalista Kuarta (18/12/2013) iha uma Fukun PN.

Nia informa tan katak atu sai lider ba nasaun laos eskola hodi hare ninia valor, maibe prosesu politiku ida nebe nasaun nian hodi tuir lei ho demokratiku, maibe buat nebe lederansa katuas sira halo atu hare no prepara kondisaun hotu-hotu.

Iha fatin hanesan Deputadu Bankada CNRT, Aderito Hugo hateten kona ba Lider Intelektual nebe Atu troka PM Xanana kuandu halo Rejignasaun, CNRT hanesan partidu Vensidor sempre iha figura barak atu troka, maibe se-se mak atu troka ne’e mekanismu partidu nian. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (19/12/2013). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Atletizmu Realiza Kampionatu Nasional

DILI, STLNEWS.co – Federasaun Atletizmu Timor Leste realiza kampionatu nasional, ho objetivu hodi halo selesaun ba atleta sira neebe mak atu partisipa iha kompetisaun Sea...

Suku 4 Iha Munsipiu Aileu Seidauk Asesu Eletrisidade

DILI, STLNEWS.co – To'o oras nee suku 4 iha Munisipiu Aileu, kompostu husi aldeia 31 seidauk asesu eletrisidade, tanba nee sente hanesan diskriminasaun ba populasaun. Informa...

TL Presiza PR Iha Maturidade No Matenek

DILI, STLNEWS.co – Loron 19 fulan Marsu sei hala'o eleisaun prezidensial, tanba nee Timor Leste (TL) presiza Prezidente Republika (PR) neebe maturidade no matenek. Tuir...