Selebrasaun Loron Direitus Humanus, Povu Barak seidauk iha Direitu ho diak

Dili-Tinan- tinan mundu tomak selebra loron importante Direitus Humanus, nebe mundu tomak selebra hanesan loron nebe importante ba ema ida-ida, atu bele hatene kona ba direitus Humanus.

Tuir Deputada Adozinda Maria Pirres, Bankada Frente Mudansa hatete wainhira iha plenaria hatete katak, loron ohin hanesan loron direitus humanus nebe ema sira presiza asesu ba seguransa, justisa, edukasaun, saude, ba ema nebe diferensia.

iha Loron ne’e ita presiza mos atu hare ba direitus humanus nebe iha hanesan hare ba labarik sira nia direitus no hare mos ba ema ida-ida nia direitu atu bele espresa sira nia hanoin,nomos nomos loron direitus humanus hare mos ba feto sira nia direitu iha Vida Politka, hatete Adozinda.

Alende ne’e deputadu Fransisco Miranda Branco Bankada Fretilin hatutan, loron direitus humanus hanesan loron ba ema hotu-hotu atu livre no bele hetan direitu nebe diak hanesan mos ema seluk. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (11/12/2013). Jesuina da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here