Semana Rua Ro’o La Halo Viagem Oecussi, PN Kestiona Kapasidade Jestaun

DILI– Durante semana rua nia laran, Ro’o rua Raja Ampat Tiga no Tiga Anugerah nebe halao Viagem Oecussi –Atauro-Dili komesa a’at no la halai. Ro’o Tiga Anugerah kontratu hotu ona no paradu hela labele lori Passageirus ba mai.

Ba kestaun ne’e deputadu Inacio Morreira hatete, nia la hatene hanesan Ro’o ida nebe tula pasajeirus husi Atauro no Oecussi sempre iha hela deit, problema atu resolve oinsa. Inacio hatete, Ministeriu kompetente tenki toma konsiderasaun nomos tenki toma atensaun para bele hadia no bele resolve problema nebe maka agora ne’e mosu.

Hau mos ohin hetan informasaun sira lubuk ida nebe husi Oecussi oan sira rasik katak sira atu ba Oecussi maibe Ro’o la halai no sira hasoru komisaun Infrastrutura nian no agora dadauk hasoru hela presidente komisaun atu oinsa bele buka solusaun oinsa para sira tenki ba Oecussi, dehan Inacio ba Jornalista Iha PN, Kuarta (15/01/2014).

iha fatin hanesan Bernado Carmen espelika, koalia kona ba transportasi to’o agora sira rasik seidauk rona klaru bainhira maka Ro’o rua ne’e bele halao fali operasaun hanesan bain-bain. No Ro’o Tiga Anugerah kontratu komesa remata, oinsa Governu bele hare ba problema ne’e. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (16/1/2014). Jesuina da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 24 Janeiru: Kazu Pozitivu Nain 1

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 24 fulan Janeiru tinan 2022, hodi Koordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu da Saude, deteta kazu pozitivu nain 1 husi...

MCAE – MTK Atualiza Progresu Investimentu Fibra Optika Ba PM Taur

DILI, STLNEWS.co – Ministru Koordenador Asuntu Ekonomia (MCAE) Joaquim Amaral no Ministru Transporte Komunikasaun Sosial (MTK) Jose Agostinho da Silva, aprezenta progresu investimentu projetu...

MESSK Sei Asina Nota Entendimentu Ho Universidade Privadu, Fasilita Lina Kreditu

DILI, STLNEWS.co – Ministeriu Ensinu Superior Siensia no kultura (MESSK) sei asina nota entendimentu ho Universidade Privadu sira, hodi fasilita lina kreditu. Ministru Ensinu Superior...