SES Realiza Planu Asaun Nasional Ba Rezullusaun 1325

DILI-Sekertariu Estadu Seguransa (SES) hamutuk ho UN WOMEN, realize workshop hodi Dezenvolve Planu Asaun Nasional ba rezolusaun 1325, hodi promove partisipasaun feto iha paz no siguransa.

Sekretariu Estadu Seguransa Francisco Guterres hateten ema hotu hatene rezulusaun 1325, adopta ona iha Konsellu Siguransa Nasoes Unidas, desde 30 Outubru 2000.

Maibee nia implementasaun ba ita hanesan buat foun ida,nudarĀ  Nasaun foun, maibee ita simu buat foun ida nee tamba horiuluk kedas ita hakarak no iha komitmentu boot, atu promove partisipasaun feto iha paz no siguransa, hateten Sekertariu Estadu Siguransa Fransisco Guteres, liu husi nia diskursu, iha Hotel Ramelau,Aimutin, Dili, kinta (26/09/2013).

Iha fatin hanesan Sekertariu Estadu Promosaun Igualidade Idelta Maria Rodriques hateten koalia konaba komitmentu Nasaun barak iha mundu, hakarak implementa rezulusaun 1325 iha nasaun ida-ida. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (27/9). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d bloggers like this: