Situasaun Seguransa Metin, Estadu La Sei Duvida

DILI—Xei Estadu Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), Major Jeneral Lere Anan Timur hateten, kuandu situasaun seguransa iha rai laran metin, maka estadu mos la sei duvida.

Kestaun ne’e Major Lere fo sai liu husi deskursu hodi selebra aniversariu transferensia Falintil ba F-FDTL, nebe’e komemora ba dala sanulu resin tolu (13), iha Kaurtel Jeral F-FDTL Fatuhada Dili.

 Parabens ba membru F-FDTL ohin loron aumenta ba beik-beik, agradese instutusaun ida nee hamrik tanba bainhira situasaun defeza no seguransa metin, estadu la sei duvida no toma desizaun nebe’e diak ba nasaun no ba povu Timor Leste, dehan Lere liu husi deskursu, iha Kuartel F-FDTL Fatuhada Dili, Domingu,(02/02/2014).

Presidente Republika (PR),Taur Matak Ruak, nebe partisipa mos ih seremonia ne’e hateten loron komemorasaun anuversariu transferensia Falintil (Frosa Libertasaun Nasional Timor Leste), ba Frosa Defeza modernu, forsa professional. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Segunda (3/2/2014). Sonia Ferreira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here