STAE Sei Publika Dadus Eleitores Ofisial Eleisaun Prezidensial

Dili-Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) hanesan orgaun teknika hodi apoiu prosesu eleisaun, tantu eleisaun prezidensial no eleisaun parlamentar.

Nunee, Diretor Jeral STAE, Acilino Manuel Branco hatete, tuir lei antes loron 30 nia laran, antes eleisaun dadus eleitores partisipa iha eleisaun tenke fiksu ona.

Tur lei, dia 30 dias antes ba eleisaun, ita sei fo sai pelumenus dia 18 ou dia 19 Fevereiru, sei publika iha jornal da republika, numeru eleitores neebe mak fiksu atu partisipa,” dehan Diretor Jeral STAE, Acilino ba jornalista iha nia knar fatin STAE, Caicoli-Dili, Tersa (14/02/2017).

Diretor Jeral STAE haktuir, laos nee deit, iha mos konaba dadus estasaun votus sira atu nunee publiku bele hatene ona konaba prosesu eleisaun nian iha prezidensial. Acilino salenta, dadus ida nee mak publika signifika nee maak fiksu lolos ona, atu partisipa iha eleisaun prezidensial ninian.

Iha fatin ketak, Deputadu Bankada Fretilin, Paulo Moniz Maia dehan, dadus eleitores nee importantes tebes tanba nee STAE presiza iha dadus neebe mak los atu nunee bele garante rezultadu diak. Raimundo S. Fraga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Analfabetu Oan Sai Doutoramentu

DILI, STLNEWS.co – Maluk letores sira, serimonia Solene Graduasaun Dili Institute of Technology (DIT) ba dala XIV periodu tinan 2021, konvida ita atu konese...

Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M. Eng: Kualidade Servisu Infrastrutura Publiku Fraku

DILI, STLNEWS.co – Dekanu Fakuldade Enjeñaria no Siensia Dili Institute of Technology (DIT), Dr. Peregrinus D. Siga Taa, M.Eng, hatete, kualidade servisu infrastrutura publiku sei...

DIT Gradua Finalista 543 Inklui MBA Nain 6

DILI, STLNEWS.co – Dili Institute of Tecnhology (DIT) Segunda nee (29/11/2021) halao serimonia graduasaun ba dala XIV periodu tinan 2021, ho graduadus hamutuk ema...