Taur-Lere La Soe Malu, Bele Iha Dezintedementu

DILI- Iha persepsaun husi publiku katak Prezidente Republika (PR) Taur Matan Ruak ho Xefi Estadu Maior Jeneral Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) Lere Anan Timur hare malu ladiak, maibe nee la los, maske iha dezintendementu maibe sira la soe malu.

Lia hirak nee hatoo husi Xefi Estadu Maior Jeneral F-FDTL Lere Anan Timur, ba Jornalista sira, hafoin remata enkontru ho Prezidente Republika Taur Matan Ruak, iha Palasiu Prezidensial, Aitarak Laran, Dili, Sesta (12/02/2016).

Iha presepsaun ba ita nia komunidade katak ami nain rua Prezidente hare malu la diak nee laos, neduni ami jura ho ran no isin katak ami la soe malu, ami mate hamutuk lia fuan bele naksalak ba malu ou iha dezintendementu mas ami mate hamutuk, ami nain hirak nee la soe malu, neebe hau husu ba ita nia komunidade no joventude la bele hanoin katak ami katuas sira nee fahe malu nee la iha, nee ami banate ba imi, imi lao tuir aban bainrua ami keta mate karik imi mos hamutuk nafatin,” hateten Lere.

Iha parte seluk Eis Kombatenti Libertasaun Nasional Arlindo da Conceicão hateten funu tinan 24 nia laran luta nain sira nunka soe malu, mesmu iha liafuan naksalak ba malu, tamba deit iha mudansa politika.

Nia mos hatutan sira fiar hahu husi frente Armadas, Frente Diplomata no Frente Klandestina, sira sempre hamutuk la soe malu, tamba sira nee maka hun no abut ba nasaun, sira sei la soe malu, se karik sira soe malu nasaun nee bele runggurangga. Informasaun kompletu iha STL jornal no STL Web, edisaun Tersa (16/2/2016). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here