Tinan 2013, Ema Estranjeiru 300 Sai Sidadaun TL

DILI-Iha tinan 2013 ema estrangeiro hamutuk atus tolu (300), nebe maka kaben ho ema Timor hodi hela durante tinan lima nia laran, sai sidadaun Timor Leste depois tuir izame eskrita husi diresaun registu notariadu. Inklui mos ho ema estrangeiro original nebe hela iha Timor durante tinan 10 nia laran sai mos sidadaun TL.

Informasaun ne’e hato’o husi Diretora Jeral Registu Notariadu Maria Fatima katak ema estranejiru hamutuk 300 maka iha tinan 2013 konsege sai sidadaun Timor Leste. Nia hateten hahu husi 2007 hamutuk 500.

Ema estrangeiro iha 2013 nee, ita konsege fo sai hanesan sidadaun TL hamutuk 300 resin. Maibe kuando sura hamutuk ho sira nebe mak hahu kedas iha 2007 entaun ita fo ona ba ema estrangeiro total nee hamutuk atus lima (500) mak sai sidadaun TL.  Tanba lei mak fo dalan ba ema nebe mak halo kazamentu ka perkawinan silang, hodi mai hela iha Timor duramte tinan lima nia laran ona entaun nia iha direitu atu sai sidadaun Timor oan ona, dehan Directora Geral Registu Notariado Maria Fatima ba jornalista iha nia knar fatin, Bebora, Segunda (06/01).

Nia hatutan, ema estrangeiro nebe sai sidadun TL barak liu maka mai husi Indonesia no Australia. Mai mos husi Vietnam, Olandes no Myanmar maibe sira nee ida-idak barak liu mak husi Indonesia tuir fali mak Australia. Aktividade nebe mak sira halao barak liu hanesan negosio no comersio. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (7/1/2014). Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here