Triste Ho Kondisaun Estudante, Emprejariu Timor Oan Apoiu Kadeira Ho Meja

DILI-Prezidente Republika Taur Matan Rurak triste tamba estudante kuaze rihun 8 resin maka sei tur deit iha rai, hodi tuir prosesu aprendizazem. Ho kondisaun ne’e emprejariu Timor oan apoiu kadeira ho meja ba eskola nebe sei falta meja ho kadeira.

Prezidente Republika Taur Matan Ruak hateten, eskola iha Timor laran tomak sei hasoru problema bo’ot, labarik rihun atus tolu resin maka eskola, maibe labarik sira nee balun besik atus nen resin maka laiha meja.

Hau hare realidade nebe akontese iha Eskola sira nee laos kadeira ho meja deit, maibe iha balun laiha haris fatin, saniamentu, kondisaun  eskola ladiak, balun uma kakuluk ladiak inklui mos estudante sira nee sai hosi uma mai ho mos, maibe to iha eskola tuir hakdasa deit iha rai hodi tuir prosesu aprendisazen bain hira fila uma ho ropa foer, tan nee maka ita bele dehan estudante iha Teritiriu sei imfrenta buat barak, no ohin rejolve ida, aban seidauk bele atu rejolve seluk nee maka prekupasaun nebe hau hare rasik iha baze, dehan Prezidente Taur ba Jornalista, Segunda (27/01/2014) iha Heliport Bairo-Pite Dili.

Iha fatin hanesan Prezidente CNT, Agustinho Gomes hatutan, iha teritoriu Timor kondisaun eskola barak mak ladiak, liu-liu sira nebe tuir prosesu aprendisazen, tan ne’e maka hanesan emprejariu timor oan iha obrigasaun atu ajuda netik buat ruma ba labarik sira. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (28/1/2014). Madalena Horta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Diduga 6 Oknum PNTL Terlibat Kasus Kematian Marcos Amaral

DILI, STLNEWS.co – Kasus kematian seorang pemuda Suai Loro, Distrik Covalima, Marcos Amaral menjadi preseden buruk bagi institusi Polisi Nasional Timor Leste, (PNTL) karena...

Update Covid-19 TL 24 Janeiru: Kazu Pozitivu Nain 1

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 24 fulan Janeiru tinan 2022, hodi Koordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu da Saude, deteta kazu pozitivu nain 1 husi...

MCAE – MTK Atualiza Progresu Investimentu Fibra Optika Ba PM Taur

DILI, STLNEWS.co – Ministru Koordenador Asuntu Ekonomia (MCAE) Joaquim Amaral no Ministru Transporte Komunikasaun Sosial (MTK) Jose Agostinho da Silva, aprezenta progresu investimentu projetu...