Udan Boot Akompaina Dialogu PR Taur-Povu Colimau, Povu Husu Hari Sentru Saude

BOBONARO- Povu SUku Colimau Postu Administrativu Bobonaro, Munisipiu Bobonaro simu Prezidente Republika Taur Matan Ruak ho udan boot, maske nunee Sira husu estadu atu hari Sentru Saude iha suku tamba iha mos infermeiru no Dotor.

Prezidente Republika Taur Matan Ruak tuir lolos remata ona Dialogu ho Povu iha Munisipiu Bobonaro iha Suku Manapa, Postu Administrativu Cailaco maibe povu hakarak Vizita fali tamba Dialogu neebe prezidente halo ho povu tau hamutuk ho suku sira seluk.

Iha Vizita nee maske udan boot maibe povu suku Colimau hamrik metin  no iha udan laran hodi simu prezidente Republika Taur Matan Ruak neebe halo vizita no dialogu ho povu hodi kumpri promesa neebe mak nia halao wainhira asimu kargu nudar prezidente Republika iha 2012.

Liu husi Aprezensaun profile suku, Xefi Suku Colimau, Arminio Guterres husu estadu atu harii sentu saude iha Suku Colimau tamba  too agora  laiha sentru saude  nunee  halo povu atu tratamentusaude susar oituan.

Ami nia suku seidauk iha Sentru Saude tamba nee husu estadu atu harii sentru saude iha ami nia suku tamba ami iha povu susar tebes hodi asesu sentru saude,”dehan Arminio durante vizita Prezidente iha Suku Colimau, Segunda (06/02/2017) iha sede suku Colimau.

Nia hatete povu suku Colimau Maioria moris ho vida agrikultura, maibe kondisaun estrada neebe ladiak no mos iha bee matan rua neebe too agora governu seidauk halo kanalizasaun, atu nunee povu bele asesu bee mos hanesan suku sira seluk.

Iha fatin hanesan Juliao Gonsalves nudar mediku neebe kobre ldeia lima susar atu atende ba populasaun sira neebe moras, tamba nee husu governu atu loke sentru saude iha suku Colimau. Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 4 Dezembru: Kazu Pozitivu 1 & Rekuperadu Nain 1

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron, Sabadu (04/12/2021), Kordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu Saude Timor Leste deteta tan kazu pozitivu ida (1) no rekuperadu nain...

PR Periodu 2022-2027 Presiza Tau Interese Ba Estadu & Povu TL

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR) ba periodu tinan 2022-2027 atu ukun husi se deit presiza mak tau interese ba estadu no povu Timor...

Lidera Enkontru G7+ Iha Lisboa, Xanana Kontinua Promove TL Ba Mundu

PORTUGAL, STLNEWS.co - Lider karismatiku Xanana Gusmão, nu'udar mos pesoa eminente g7+ kontinua promove Timor Leste ba mundu liu husi g7+, bainhira hamutuk ho...