Udan-Tahu Dodok, Taur Kumpri Promesa Dialogu ho Povu

SOELESU-Vizita Prezidenti Republika Taur Matan Ruak neebe halao iha Suku Soileço, Postu administrativu Bobonaro, Munisipiu Bobonaro, iklima iha Suku nee nafatin udan boot neebe hamosu taho dodok maibe prezidente Republika kontinua kumri promesa hodi halao Dialogu Komonidaria.

Maske situasaun iklima iha postu Administrtativu Bobonaro durante loron hirak nee udan boot neebe hamosu tahu dodok, maibe Prezidente Republika Taur Matan Ruak kontinua halao Dialogu ho povu, tamba sira husu prezidente halo dialogu fila fali ho rajaun dialogu neebe prezidente halao suku hirak nee gabung hamutuk.

Dialogu Komunitaria neebe Prezidente Republika Taur Matan Ruak neebe halao iha suku Soelesu no Atu-Aben udan lapara, nunee hamosu tahu dodok maibe komunidade suku rua nee hamrik metin iha fatin hodi rona informasuan neebe prezidente hatoo ba povu.

Liu husi Aprezensaun  Profile suku Atu-Aben Jaunario Fernandes hato deskulpa ba Prezidente Republika Taur Matan Ruak ho nia komitiva tamba udan boot halo taho dodok maibe prezidente kontinua nafatin halao vizita suku.

Hau husu Deskulpa ba prezidente Republika tamba Ami iha nee udan halo rai dodok maibe prezidente Republika kontinua iha korazen hodi vizita ami tamba hadomi ami povu kiik neebe hela iha area rural,” Dehan januario.

Nune Mos Xefi Suku Soelesu, Norberto Simao Noronha mos husu deskulpa ba prezidente Republika tamba Udan  hamosu tahu dodok  maibe prezidente kontinua lao hodi vizita suku tan deit promesa prezidente nian durante mandatu  vizita suku 442.

Liu husi Intervensaun Prezidente Republika Taur Matan Ruak hatete  udan boot neebe halo taho dodok maibe populasaun kontinua hmarik metin hodi rona informasaun halo nia parte sente kontente tebes tamba  hein prezidente maske udan. Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Xanana Fila Hikas Ona Mai TL Ho Batik

DILI, STLNEWS.co - Hafoin halao viajen ba Japaun ho Portugal, durante semana 3 hodi halao enkontru lubuk ida, no simu honorariu doctorate 2 husi...

Jornalista Iha Filipina Hetan Tiru, Suspeitu Sei Misteriu

DILI, STLNEWS.co – Jornalista ida mate hetan tiru iha Filipina loron Kuarta horiseik (08/12/2022), bazeia ba informasaun husi grupu advokasia fatin neeba. Nia mak Jesus...

Universidade Katolika TL Iha Lasu No Devosaun Boot

DILI, STLNEWS.co – Ohin governu no lider Igreja Katolika hamutuk ho Premeadu Nobel da Paz, Dr. Jose Ramos Horta halo inagurasaun abertura solene Universidade...