Viasacra, Lori Sarani Hasoru Cristo

BAUCAU-Tempo kuarezma agora nee, Diocese Baucau husu ba sarani sira kada paroquia atu partisipa viascra iha loron Sesta kada semana. Visacra nee sei lori sarani sira ba hasoru Cristo nia paisaun.

Apelasaun nee hatoo husi Vigario Episcopal Para Asuntus Pastorais, Diocese Baucau, Pe. Adrlindo Leonardo Sequeira da Silva ba STL iha ninia servisu fatin, Diocese Baucau, Segunda (13/3/2017).

Nia afirma katak, viasacra nudar espiritu sakrifisiu boot ida no halo sarani sira nia moris lao liu husi dalan paisaun Cristo nian. Neduni, husu ba sarani sira atu partisipa iha viasakra kada loron Sesta hodi refleta ba paisaun. Nee sei lori sarani sira ba hasoru Cristo. Realidade pekador nebe lori sarani sira hasoru defikuldades oioin maibe too ikus sempre hasoru vitoria iha loron resurisaun nebe sei mai.

Papa Fransisco nia mensazen ba sarani kristaun iha mundu tomak katak, loron jejun iha kuarezma, kada ema tenki muda ninia hahalok at ba fali hahalok diak. Nomos hatudu realidade moris ema nian hodi hetan graca maromak nian. Maibe mos tenki muda ita nia laran no hahalok. Iha tempo kuresma nee, han hemu naton. Nee kultura sarani katolika nian no iha relasaun ema ho maromak.

Nudar Vigariu Episcopal ba pastorais sira husi diocese ida nee, hakarak husu maluk sarani sira atu ba partisipa didiak no tenki iha sentidu klean. Jejun hatudu nia sentidu oioin. Sentidu nebe uma kreda haruka sarani sira halo nee, normal. Nee sai tiha hanesan kultura ona, katak han hemu naton ou hahalok balu nebe estraga ita nia relasaun ho maromak tenki halakon,”nia dehan.

Segundu Komandante PNTL Munisipiu Baucau, Superintendente Asistente Polisia, Joni Viana mos husu ba membrus PNTL iha area Munisipiu Baucau kontinua halo servisu ho matenek, no labele hamosu defikuldades iha sira nia servisu laran. Ida-idak tenki hakbesik aan ba maromak.

Nia husu membru polisia sira, atu respeitu no pasensia iha sira nia aktividade tomak. Fo perdaun ba malu iha tempo kurezma nee. Ema ida-idak presiza halo reflesaun ba ninia an no tenki buka hases an husi tentasaun.

Hau hakarak husu ba membrus Komando PNTL Munisipiu Baucau atu servisu ho matenek nafatin mezmu hasoru dezafius no defikuldade. Mai iha loron kuarezma nee halo reflesaun ba ita nia an no ita nia hahalok no hakotu iha tempu paskoa nia laran,”nia kualia.

Armando da Costa nudar sarani husi Diocese Baucau dehan reflesaun nee tenki refleta ba ema nia an no hahalok sira iha vida moris lor-loron. Moris nudar ema sarani no nudar jovens nebe sempre iha defikuldades no tentasaun iha vida moris iha rai ida nee. Maibe sei garante katak ho fiar nebe metin sei garante grasa nain maromak nian.

“Nudar joven, hau sempre hasoru tentasaun nebe barak no hasoru defikuldades nebe barak mos. Maibe hau garante katak iha tempu kuareza ida nee fo motivasaun ba hau katak jejun no reja sei hetan grasa nain maromak nia iha hau nia vida moris,” nia dehan. Est4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Xanana Fila Hikas Ona Mai TL Ho Batik

DILI, STLNEWS.co - Hafoin halao viajen ba Japaun ho Portugal, durante semana 3 hodi halao enkontru lubuk ida, no simu honorariu doctorate 2 husi...

Jornalista Iha Filipina Hetan Tiru, Suspeitu Sei Misteriu

DILI, STLNEWS.co – Jornalista ida mate hetan tiru iha Filipina loron Kuarta horiseik (08/12/2022), bazeia ba informasaun husi grupu advokasia fatin neeba. Nia mak Jesus...

Universidade Katolika TL Iha Lasu No Devosaun Boot

DILI, STLNEWS.co – Ohin governu no lider Igreja Katolika hamutuk ho Premeadu Nobel da Paz, Dr. Jose Ramos Horta halo inagurasaun abertura solene Universidade...