Vice PM Selebra Natal Ho Prizoneiru Gleno

DILI– Vice Primeiru Ministru (V-PM) Fernando La Sama de Araujo ho Ministra Solidaridade Sosial (MSS), selebra Natal hamutuk ho Prizioneru sira iha Prizaun Gleno-Ermera.

Iha natal hamutuk ne’e, vise PM La Sama hateten prizaun nudar fatin hodi halo refleksaun ba ema ida-idak nia vida, tamba ne’e La Sama husu ba prijoneiru sira atu pasiensia no uja oportunidade ne’e ho didiak.

Prizaun nudar fatin ida hodi halo refleksaun ba ema ida-idak nia vida nudar ema, tamba ida nebee maka uluk iha tempu okupasaun Indonezia mos pasa hau nia moris durante tinan 6,5 iha prizaun Cipinang, Jakarta, hanesan prizoneiro politiku ida hamutuk ho maun bo’ot Xanana no maluk sira seluk, buat ida nebee mak hau aprende mak atu oinsa moris ho pasensia, hateten  Vice PM La Sama, liu husi karta komikadu nebe diariu STL asesu iha Fatumeta, Dili, Segunda (23/12/2013).

Hafoin rona ejijensia prizoneiros sira nian iha vizita ne’e, Vice Primeiru Ministru mos husu ba Ministeriu Solidaredade Sosial no jestor prizaun atu hadia jestaun prizaun liu husi aumenta tipu aktividades no ekipamentus desportu, inklui aumenta, tipu formasaun iha prizaun ne’e nia laran. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (24/12/2013). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here