Vice PM Selebra Natal Ho Prizoneiru Gleno

DILI– Vice Primeiru Ministru (V-PM) Fernando La Sama de Araujo ho Ministra Solidaridade Sosial (MSS), selebra Natal hamutuk ho Prizioneru sira iha Prizaun Gleno-Ermera.

Iha natal hamutuk ne’e, vise PM La Sama hateten prizaun nudar fatin hodi halo refleksaun ba ema ida-idak nia vida, tamba ne’e La Sama husu ba prijoneiru sira atu pasiensia no uja oportunidade ne’e ho didiak.

Prizaun nudar fatin ida hodi halo refleksaun ba ema ida-idak nia vida nudar ema, tamba ida nebee maka uluk iha tempu okupasaun Indonezia mos pasa hau nia moris durante tinan 6,5 iha prizaun Cipinang, Jakarta, hanesan prizoneiro politiku ida hamutuk ho maun bo’ot Xanana no maluk sira seluk, buat ida nebee mak hau aprende mak atu oinsa moris ho pasensia, hateten  Vice PM La Sama, liu husi karta komikadu nebe diariu STL asesu iha Fatumeta, Dili, Segunda (23/12/2013).

Hafoin rona ejijensia prizoneiros sira nian iha vizita ne’e, Vice Primeiru Ministru mos husu ba Ministeriu Solidaredade Sosial no jestor prizaun atu hadia jestaun prizaun liu husi aumenta tipu aktividades no ekipamentus desportu, inklui aumenta, tipu formasaun iha prizaun ne’e nia laran. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (24/12/2013). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Konvidadu Hahu Tama Iha Fatin Serimonia

DILI, STLNEWS.co - Konvidadu sira hahu tama dadauk ona iha fatin serimonia investidura tomada de pose ba Prezidente Republika eleitu Jose Ramos Horta. Bainaka sira...

Prezidente Joko Widodo Hatoo Parabens Ba Ramos Horta

DILI, STLNEWS.co - Ministru Koordenador Asuntu Politika, Legal, no Seguransa Indonezia (Menko Polhukam), Mahfud M. D. hasoru malu ho Prezidente eleitu Dr. Jose Ramos...

Governador Jeral Australia Kontenti vizita Timor Leste

DILI, STLNEWS.co - Governador Jeral Australia, David Hurley haksolok vizita Timor Leste hodi partisipa serimonia tomada de pose prezidente eleitu Jose Ramos Horta, no...