Viola Direitu Publiku, Estadu Foti Desizaun Taka Arte Marsiais | Manetelu: Rezulusaun Klaru Ba Grupu Arte Marsiais

DILI—Durante mosu konfrontasaun entre Arte Marsiais ho Arte marsial hodi viola ema seluk ninia direitu atu livre, maka estadu hola desizaun hodi taka Arte Marsiais tolu, maka hanesan PSHT, IKS, ho KORK.

Tuir, Sekretariu Estadu Joventudi no Desportu (SEJD), Miguel Manetelu ba STL iha uma Fukun Parlamentu Nasional, Sesta (12/7), katak rezulusaun ne’ebe governu fo sai ne’e klaru ona, mesmu halo membru no lider arte marsiais sira hirus, maibe tanba interese nasaun no povu ida ne’e ninian.

“Hau hanoin rezulusaun ne’e klaru, hau hanoin ita, no sira mos fo ona resposta, mesmu hau balun ho laran todan maibe kuntinua kumpri ba desizaun ida ne’e, tanba ne’e estadu foti desizaun tanba interese nasaun nian, interese ema barak nian, interese povu ne’e ninian, ita tenke rekoinese mos katak, tanba ita nia atetudi, ita nia hahalok ema nia direitu ba livre serkula balun limete tiha, ida ne’e maka hau hare ita hotu-hotu tenke reflesaun ba ida ne’e,” hatete Manetelu.

Bazea ba dadaus ne’ebe iha katak iha loron 28 Febreiru 2011, tuku 21:30 OTL, arte marsiais ne’ebe kompostu husi PSHT, KERA SAKTI, PADJAJARAN, TAE-KWONDO, KUNGFU-MASTER, KORKA, THS-THM, 77, SERULING DEWATA, KEMPO, halao tiha sorumutuk hodi halo juramentu ida iha area Maselidun, Suco Comoro, Sub Distritu Don Alexo, Dili, katak sira sei la halo tan konflitu.

Iha momentu ne’eba arte marsiais sira ne’e jura ba iha Cruz Santu nia oin ne’ebe lidera direitamente husi Vise Prezedente Artemarsial e’ Rituais iha Timor-Leste, Carlos Barreto alias COBOY, maibe juramentu ida ne’e laiha folin, ikus mai mosu nafatin grupu arte marsiais baku malu, oho malu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Segunda (15/7). Oscar Salsinha

1 COMMENT

  1. Husu ba governo atu controla artemarciais hotu li-liiu ba mambro policia no ffdt balu mos inclui iha artemarciais hirak ne nia laran

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Atletizmu Realiza Kampionatu Nasional

DILI, STLNEWS.co – Federasaun Atletizmu Timor Leste realiza kampionatu nasional, ho objetivu hodi halo selesaun ba atleta sira neebe mak atu partisipa iha kompetisaun Sea...

Suku 4 Iha Munsipiu Aileu Seidauk Asesu Eletrisidade

DILI, STLNEWS.co – To'o oras nee suku 4 iha Munisipiu Aileu, kompostu husi aldeia 31 seidauk asesu eletrisidade, tanba nee sente hanesan diskriminasaun ba populasaun. Informa...

TL Presiza PR Iha Maturidade No Matenek

DILI, STLNEWS.co – Loron 19 fulan Marsu sei hala'o eleisaun prezidensial, tanba nee Timor Leste (TL) presiza Prezidente Republika (PR) neebe maturidade no matenek. Tuir...