Xanana Husu Joventude Tenke Unidade

DILI – Primeiru Ministru (PM), Xanana Gusmao, husu ba joventude sira atu unidade hodi mantein pas no estabilidade no dezenvolve nasaun Timor Leste iha future, tanba tuir Xanana wainhira joventude no povu TL la unidade nasaun sei mout hanesan nasaun sira seluk.

Kestaun ne’e PM Xanana hato’o, liu husi nia deskursu, wainhira halao diskusaun panel foin sae sira, nebe realiza iha salaun Joao Paulo II Comoro. Tuir PM Xanana katak joven sira tenke buka hatene saida mak agora TL hakarak.

Ohin loron joventude sira tenke buka hatene saida mak ita hakarak agora no ita hotu tenke hatene saida mak ita atu buka ita nia dalan no buka dadaun sala saida mak ita halo ona hodi hadia hosi buat oin-oin ne’ebe hakarak fahe ita tanba ne’e mak hau husu ba joventude sira tempo agora nian atu ita hotu unidade laiha fahe malu no forsa ida deit no hanoin mos ida deit, hatete Xanana Gusmao.

Eis gerileriu ne’e mos hatutan tan katak, iha tempo uluk ema hotu mate tanba iha hanoin ida deit katak ukun rasik an, tanba ne’e tempu agora husu ba povu tomak atu unidade hodi sai forsa ida deit, maibe forsa unidade sei la mai kuandu ema hotu iha hanoin atu fahe malu no kuandu fahe malu fasil ba ema atu sobu no dalan ikus mak sei mout ba tasi okos. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (18/12/2013). Thomas Sanches

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 24 Janeiru: Kazu Pozitivu Nain 1

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 24 fulan Janeiru tinan 2022, hodi Koordenadora Jeral Surtu Covid-19, Ministeriu da Saude, deteta kazu pozitivu nain 1 husi...

MCAE – MTK Atualiza Progresu Investimentu Fibra Optika Ba PM Taur

DILI, STLNEWS.co – Ministru Koordenador Asuntu Ekonomia (MCAE) Joaquim Amaral no Ministru Transporte Komunikasaun Sosial (MTK) Jose Agostinho da Silva, aprezenta progresu investimentu projetu...

MESSK Sei Asina Nota Entendimentu Ho Universidade Privadu, Fasilita Lina Kreditu

DILI, STLNEWS.co – Ministeriu Ensinu Superior Siensia no kultura (MESSK) sei asina nota entendimentu ho Universidade Privadu sira, hodi fasilita lina kreditu. Ministru Ensinu Superior...